דלג על בר עליון
דלג על Banners
דלג על Banners
דלג על Banners
דלג על ניווט מהיר
דלג על Banners
מתי אתם עושים את זה?
דלג על Banners

תנאי שימוש באתר חברה טובה - המדריך להתנדבות פנאי

המדריך להתנדבות פנאי (להלן: "אתר חברה טובה" או "האתר"), מופעל ומנוהל על ידי חברה טובה, שהינה פרויקט של עמותת נחשון, ע.ר. 580299089 (להלן: "מפעילת האתר"). השימוש באתר חברה טובה, בתכנים המוצגים בו ובשירותים המופעלים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה, ולכן הנך נדרש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר חברה טובה ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר באמצעות קישור זה.
תנאי השימוש באתר חברה טובה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, אולם הם מתייחסים כמובן גם לנשים.

בתנאים אלה, המונח "תוכן" או "תכנים": כל מידע המתפרסם באתר ו/או הנשלח למשתמשי האתר בדרך של דואר אלקטרוני מכל סוג ומכל מין, ובין היתר תוכן מילולי ו/או טקסטואלי לרבות (אך לא רק) כתבות, מאמרים, סיקורים, משובים, דעות, טורים אישיים, פעילויות; תוכן קולי, אור-קולי, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, סימן, סמל, לוגו, צלמית, תרשים, דמות, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי.
 
פרק א': שימוש בתכני אתר חברה טובה
הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובכל פרק מתנאים אלה.
אתר חברה טובה, על התכנים והשירותים שבו, מוגבל לשימוש אישי בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ממפעילת האתר. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתר חברה טובה, לרבות בדרך של העתקה, הפצה, שידור, הצגה, שכפול, או פרסום בכל מדיה או לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימושך האישי והפרטי.
אין לקשר לאתר חברה טובה מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
אין לקשר לתכנים מאתר חברה טובה, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר חברה טובה במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר חברה טובה. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מאתר חברה טובה, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר. כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר חברה טובה להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש.
מפעילת האתר רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי אתר חברה טובה או כלפי מפעילת האתר בעניין זה.
מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מאתר חברה טובה ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.


פרק ב': תכנים המתפרסמים באתר חברה טובה על ידי המשתמשים
באתר חברה טובה מתפרסמים תכנים שונים, אשר מקורם במשתמשי האתר, לרבות (אך לא רק) גולשים, מתנדבים וארגוני התנדבות. תכנים כאלה מתפרסמים בדרכים ובמקומות שונים ורבים, לרבות (אך לא רק) במסגרת קבוצות דיון (פורומים), תגובות לכתבות (טוקבקים), פעילויות, משובים, סיקורים, כתבות, מאמרים, טורים אישיים, טורי דעה ועוד. חלקם של תכנים אלה מוזנים על ידי המשתמשים באופן עצמאי באמצעות מערכת האתר וחלקם נמסרים לצוות אתר חברה טובה על ידי המשתמשים, בדרכים שונות, למטרת פרסומם באתר. הזנת תכנים במערכת האתר או מסירת תכנים לפרסום באתר חברה טובה, אינן מקנות לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.
מפעילת האתר איננה אחראית לתכנים המוזנים לאתר או הנמסרים לפרסום על ידי משתמשי האתר השונים וממליצה לך להתייחס אליהם בזהירות ובביקורתיות הראויה. מפעילת האתר מעוניינת לעודד הפצה של מידע והחלפה של דעות. עם זאת, על מנת למנוע ניצול לרעה, רשאית מפעילת האתר לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה כדי לנסות למנוע פרסום תכנים בעלי אופי  מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי, תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן אינן שייכות לך, תכנים בעלי אופי מיני בוטה, דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גזענות, גסות רוח, לשון הרע וכן תכנים מסיתים, תכנים המעודדים ביצוע של אלימות, עבירות, פגיעה בפרטיות, פגיעה ברגשות או תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.
מפעילת האתר רשאית לסרב לפרסם תכנים מהסוגים המנויים לעיל ו/או תכנים אשר לדעתה עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק אותם מהאתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.
כאמור, מפעילת האתר אינה נושאת בכל אחריות לתכנים שמקורם במשתמשי האתר, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת מפעילת האתר או עמדתה ומפעילת האתר אינה נושאת בכל אחריות באשר לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם ובאשר לפגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני אחר. מפעילת האתר אינה אחראית לכל אבדן או נזק, ישיר או עקיף, שעלול להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע המתפרסם באתר ו/או שימוש במידע המופיע בקישוריות לאתרי אינטרנט אחרים.
בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר חברה טובה, או בעת הזנת התכנים דרך מערכת האתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים ונכונים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר חברה טובה את התכנים הבאים:
כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף; כל תוכן שיש בו משום התחזות להיותך אדם אחר או גורם אחר או תוכן שיש בו משום הטעיית משתמשי האתר לחשוב כאילו אותו תוכן פורסם מטעם אדם או גורם אחר; כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר; כל תוכן שאיננו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם; כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים יישומים מזיקים או פוגעניים; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב; כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם; כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי; כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית; כל תוכן שמקורו במכתבי שרשרת המופצים בדואר אלקטרוני; כל תוכן העלול להטעות צרכן; כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי; כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי אתר חברה טובה בפרט; כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

מפעילת האתר רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום או הזנת למערכת האתר בכל עת מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר אם תמצא מפעילת האתר כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר חברה טובה, במשתמשיו, במפעילת האתר או במי מטעמה. מפעילת האתר איננה חייבת ליידע איש או להתריע בדבר הסרת ו/או מחיקת המידע. במקרה של מחיקה כאמור, לא תהא לך כל טענה כנגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה. בנוסף, מפעילת האתר תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר חברה טובה. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות מפעילת האתר לפי כל דין.
החליטה מפעילת האתר לפרסם תוכן שמסרת – היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו. התכנים שתזין במערכת האתר ו/או תמסור לפרסום באתר חברה טובה יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר חברה טובה או פרסום איזה מפרטיך.
מפעילת האתר מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתר חברה טובה. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של מפעילת האתר, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. מפעילת האתר איננה אחראית על מידע זה, על נכונותו או מהימנותו, וממליצה לכל המשתמשים במידע ו/או העלולים להסתמך על תכניו, לבדוק את התוכן באופן עצמאי ולאמת אותו. אין בפרסומם של תכנים אלה משום ראיה לנכונותם. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים בנושאי התנדבות שתמצא באתר חברה טובה תיעשה על אחריותך בלבד.


פרק ג': רישום לאתר חברה טובה ומדיניות פרטיות
באתר חברה טובה תמצא שירותים הטעונים הרשמה, כגון רישום לפעילויות על ידי מתנדבים או פרסום פעילויות על ידי ארגוני התנדבות. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שניתנה לך הזדמנות נוספת לקרוא ולאשר תנאים אלה. כאמור לעיל, עצם השימוש באתר חברה טובה (ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים הפועלים בו) יש בו כדי להעיד על הסכמתך, ואין לראות באי-אישור התנאים במסגרת תהליך הרישום משום אי-הסכמה לתנאים על ידי משתמש באתר, כשם שאין לראות בעצם הבקשה ממך לאשר תנאים אלה במסגרת תהליך ההרשמה משום מתן האפשרות לך להשתמש באתר חברה טובה מבלי לקבל על עצמך תנאים אלה.
מפעילת האתר רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית מפעילת האתר לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים; אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע במפעילת האתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של מפעילת האתר; אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר חברה טובה לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת אתר חברה טובה; אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא; אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי; אם יש לך חוב כספי למפעילת האתר ולא פרעת את חובך, אף שחלף המועד הרגיל לתשלומו.
 
בעת ההרשמה מתבקשים מתנדבים למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, מין, תאריך לידה, מספר טלפון נייד, ישוב מגוריך, את מספר תעודת הזהות שלך וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. נציגי מארגנים (ארגוני התנדבות) מתבקשים למסור פרטים נוספים, בין היתר אודות ארגון ההתנדבות מטעמו הם פועלים ופעילותו. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה לאתר חברה טובה.
הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לאתר חברה טובה יישמרו במאגר המידע שבבעלות מפעילת האתר. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. מפעילת האתר לא תעשה בפרטיך שימוש (ככל שפרטים אלה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
* בעת שתירשם לפעילות המתפרסמת באתר חברה טובה. במקרה זה יועבר המידע למארגן הפעילות לצורך המשך הטיפול בבקשתך להתנדב בפעילות המתבצעת מטעמו.
* בעת שתיזום פנייה לאתר חברה טובה באמצעות דוא"ל או טופס באתר. במקרה זה יועבר המידע לגורמים המתאימים, לצורך טיפול בפנייתך.
* בעת שתפרסם חוות דעת או משוב בעקבות השתתפות בפעילות שהתפרסמה באתר חברה טובה ואשר נרשמת אליה. במקרה זה תוכל לבחור האם הנך מאשר את פרסומה של חוות הדעת. במידה שתאשר פרסומה, יפורסמו רק שמך ומקום מגוריך.
* במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות אתר חברה טובה פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, תהיה מפעילת האתר רשאית למסור את המידע לפי הנדרש:
* אם יתקבל בידי מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
* בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילת האתר.
* בכל מקרה שמפעילת האתר תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
מפעילת האתר תהא רשאית להעביר את פרטיך והמידע הקיים אודותיך ברשותה לעובדיה וצוות המתנדבים המפעיל את אתר חברה טובה, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על פי האמור בתנאים אלה.
אם מפעילת האתר תארגן את פעילות אתר חברה טובה במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע הקיים אודותיך באתר חברה טובה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות תנאים אלה.

בעת הרישום תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. מפעילת האתר רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.
שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.
האתר עשוי להשתמש בעוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי אתר חברה טובה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. המידע ב- Cookies מוצפן, ואתר חברה טובה נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי אתר חברה טובה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר חברה טובה או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע.
מפעילת האתר מכבדת את פרטיותך באתר חברה טובה. התנאים המפורטים לעיל ולהלן בעניין מדיניות הפרטיות של אתר חברה טובה מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, וממליצה לך לעיין בהם מפעם לפעם.

 

פרק ד': קישורים באתר חברה טובה
באתר חברה טובה תמצא קישורים לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי מפעילת האתר, או מטעמה ומפעילת האתר איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שאתר חברה טובה מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת מפעילת האתר לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מפעילת האתר אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
מפעילת האתר איננה מתחייבת כי הקישורים שיימצאו באתר חברה טובה יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. מפעילת האתר רשאית להסיר מאתר חברה טובה קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.
מבלי לגרוע מהאמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר חברה טובה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר חברה טובה על ידי צדדים שלישיים.
 
פרק ה': הבהרות למתנדבים (משתמשים העשויים להירשם לפעילות התנדבותית)
הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובכל פרק מתנאים אלה.
באתר חברה טובה, וכן בתכנים הנשלחים למשתמשי אתר חברה טובה בדרך של דואר אלקטרוני, מתפרסמים מידע ותכנים שונים הנוגעים לארגונים ומיזמים חברתיים, עמותות, נתונים אודות פעילויות התנדבותיות ומידע נוסף בנושאים אלה. על פי רוב, מפעילת האתר איננה המארגנת, המתאמת או המארחת של אירועים ופעילויות אלה. התכנים והפרטים באשר לאירועים, הפעילויות, הארגונים והמיזמים השונים נמסרים למפעילת האתר על ידי צדדים שלישיים, לרבות (אך לא רק) ארגוני התנדבות ועמותות (לעיל ולהלן: "מארגנים" או "ארגוני התנדבות"), ובאחריותם בלבד. כל המידע מוגש כשירות לציבור והוא עשוי להתעדכן מדי פעם בהתאם לשיקוליה הבלעדיים של מפעילת האתר. מפעילת האתר איננה אחראית על מידע זה, על נכונותו או מהימנותו ו/או לכל פעולה או נזק או שינוי או ביטול הנגרמים על ידי המארגנים לרבות בגין שינויים במועדים ו/או באתרים ו/או במקומות. מפעילת האתר ממליצה לכל המשתמשים במידע ו/או העלולים להסתמך על תכניו, לבדוק את התוכן באופן עצמאי ולאמת אותו. אין בפרסומם של תכנים אלה משום ראיה לנכונותם. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים בנושאי התנדבות שתמצא באתר חברה טובה תיעשה על אחריותך בלבד ולא תהא לך כל טענה, דרישה או תביעה ממפעילת האתר בעניין זה.
מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הקשורים לפעילויות התנדבותיות, אירועים חברתיים ומידע על אודות ארגונים ומיזמים חברתיים ולא תהא אחראית לתוכנם, מהימנותם, דיוקם ואמינותם של תכנים אלה, וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש או כל תוצאה וכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לכך, לרכושך או לצד שלישי בשל שימוש בתכנים אלה או הסתמכות עליהם.
אתר חברה טובה מאפשר לכל משתמשי האתר שנרשמו באמצעות טופס הרשמת מתנדבים (להלן: "מתנדבים") להירשם לפעילויות המתפרסמות מטעם מארגנים שונים. עם הרשמתו של משתמש כ"מתנדב" באתר חברה טובה, מסכים המתנדב כי במידה שיירשם לפעילות של מארגן כלשהו, פרטיו של המתנדב, לרבות שמו המלא, מספר תעודת זהות, מין, תאריך לידה, מקום מגוריו, מספר טלפון נייד ופרטים נוספים יישלחו אל נציגיו של אותו מארגן. המתנדב מסכים למסירת פרטיו למארגנים, אשר עשויים בתורם להעביר מידע זה הלאה ואף לשלוח דיוור למתנדב בדרכים שונות. מפעילת האתר לא תהיה אחראיתלכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים ו/או בתכנים שיפורסמו, יוזנו או יימסרו על ידך.
המתנדב מצהיר עם הרשמתו או בכל שינוי של פרטיו, כי הפרטים שמסר נכונים ומדויקים וכי לא תהא לו כל טענה כלפי מפעילת האתר בקשר עם מסירת הפרטים לאתר חברה טובה, נכונותם או העברתם לצדדים שלישיים. מפעילת האתר מבהירה, כי היא מעבירה פרטים אלה למארגנים בין היתר מתוך עידוד והמלצה לבטח את המתנדבים. מפעילת האתר מבהירה, כי היא לא תהא אחראית לביטוח המתנדבים הנרשמים לפעילויות של המארגנים השונים וכי היא רואה במארגנים את האחראים לבטח את משתמשי האתר הנרשמים להשתתף בפעילויות מטעם אותם מארגנים.
מפעילת האתר איננה אחראית להתנהגותם או התנהלותם של המארגנים בכל שלב שהוא, ובכלל זה איננה מתחייבת כי המארגן ייצור קשר עם המתנדב לאחר הרשמתו של המתנדב לפעילות של המארגן. כמו כן, מפעילת האתר איננה מתחייבת ליידע את המתנדב לגבי שינוי ו/או ביטול של פעילות אליה נרשם המתנדב, כפי שמפעילת האתר איננה מתחייבת להתקיימותה של הפעילות. אתה בלבד תישא באחריות לאופן שבו אתה עושה שימוש בשירותים ובמידע המוצעים באתר. מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה, ישירים או עקיפים, שנגרמו לך כתוצאה משימוש בשירותים ובמידע המוצעים באתר.
המתנדב מודע לכך, כי יש ביכולתו לפרסם חוות דעת או משוב באתר חברה טובה באשר לפעילות ההתנדבותית אליה נרשם. תכנים אלה מועלים על ידי המשתמשים על פי התרשמותם וחוות דעתם הסובייקטיבית, ואינם באחריותה של מפעילת האתר. מפעילת האתר מעודדת אותך וממליצה לך להתייחס לכל המידע הקיים באתר בזהירות ובביקורתיות הראויה. מכל מקום, מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לך בעקבות פרסום תכנים אלה, ולא תהא לך כל טענה כלפי מפעילת האתר בקשר עם תכנים אלה או פרסומם. מפעילת האתר תהא רשאית לפרסם, להימנע מלפרסם, למחוק או לערוך תכנים אלה בכל עת ומכל סיבה על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, המתנדב מודע לכך שעם פרסום חוות הדעת מטעמו, הוא מוותר על כל טענה בקשר עם פגיעה בפרטיותו או פרסום פרטיו האישיים.
המתנדב נותן בזאת הסכמתו, כי מפעילת האתר רשאית לשלוח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני או ב-SMS  מידע בדבר פעילויות התנדבותיות. בכל עת יוכל המתנדב לפנות למפעילת האתר על מנת לבטל את הסכמתו לכך ולחדול מקבלת מידע זה.
המתנדב מודע לכך, כי בעת השתתפותו בפעילויות התנדבותיות, הוא עשוי להיות מצולם באמצעות מצלמת "סטילס" או וידאו, וכי תמונות וסרטונים בהשתתפותו עשויים להתפרסם באתר חברה טובה ובפרסומים שונים מטעמה של מפעילת האתר. המתנדב נותן הסכמתו הן לצילום והן לפרסום החומר המצולם ולא תהא לו כל טענה כלפי מפעילת האתר בעניין זה.
 
פרק ו': הבהרות למארגנים (ארגוני התנדבות)
הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובכל פרק מתנאים אלה.
אתר חברה טובה מאפשר למארגנים לפרסם פרטים אודות ארגון ההתנדבות המופעל על ידיהם ואודות פעילויות התנדבות המופקות על ידיהם. מפעילת האתר איננה מתחייבת כלפי המארגנים להרשמה או להגעה של מתנדבים כלשהם לפעילויות המתפרסמות באתר חברה טובה, ולא תהיה אחראית כלפי המארגנים לכל נזק שייגרם כתוצאה מהגעה או אי-הגעה של מתנדבים לפעילויות המופקות על ידו. כמו כן, מפעילת האתר איננה אחראית להתנהגותם של המתנדבים או המתעניינים בהתנדבות בכל שלב שהוא.
עם הרשמתו של מארגן כ"ארגון התנדבות" באתר חברה טובה, מסכים המארגן כי מפעילת האתר תעשה שימוש בתכנים שיימסרו על ידו או מטעמו לפרסום באתר חברה טובה, לרבות שמו של המארגן, פרטיו, וכל תוכן מילולי ו/או ויזואלי שיימסר על ידו, לרבות תמונות וסמלים. במסירת תכנים אלה, מקנה המארגן למפעילת האתר רשיון-חינם בלתי מוגבל בזמן, להציג, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר חברה טובה, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב ובמדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים. המארגן לא יהיה זכאי לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום באתר חברה טובה.
בנוסף, עם הרשמתו של מארגן כ"ארגון התנדבות" באתר חברה טובה, מסכים המארגן כי מפעילת האתר תעשה שימוש בתכנים מילוליים ו/או ויזואליים שיימסרו על ידו או מטעמו כדי ליצור, לשכפל ו/או לעדכן ו/או לתרגם פעילויות התנדבותיות של המארגן, כפי שתיראה לנכון. המארגן מודע לכך, כי בכל פעם שתועלה פעילות של המארגן לאתר חברה טובה תישלח הודעה על כך לכתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה על ידי המארגן בעת הרשמתו לאתר חברה טובה (או כתובת אחרת שסופקה במועד מאוחר יותר), וכי תהא לו האפשרות להגיב ולערוך את הפעילות האמורה. המארגן מסכים כי מפעילת האתר תערוך, תמחק ו/או תבטל, על פי שיקול דעתה, פעילויות של המארגן. המארגן מודע לכך כי יישלחו אליו גם פרטיהם של המתנדבים אשר יירשמו (אם בכלל) לפעילויות השונות מטעמו של המארגן. פרטים אלה יכללו את שמו המלא של המתנדב, מספר תעודת זהות, מין, תאריך לידה ופרטים נוספים, כפי שיועברו אלינו על ידי המתנדבים. אין לראות בפרטים אלה משום ראיה לנכונותם ומפעילת האתר איננה אחראית לנכונותם. פרטים אלה מועברים על ידי מפעילת האתר למארגן כשירות, ומתוך עידוד והמלצה לבטח את המעוניינים להתנדב. מפעילת האתר מבהירה, כי היא לא תהא אחראית לביטוח המתנדבים הנרשמים לפעילויות של המארגנים השונים וכי היא רואה במארגנים את האחראים לבטח את משתמשי האתר הנרשמים להשתתף בפעילויות מטעם אותם מארגנים.
המארגן מתחייב שלא להעביר את פרטי המתנדבים שיגיעו אליו מאתר חברה טובה לצד שלישי כלשהו, ולא לשלוח למתנדבים אלה דיוור מכל סוג שהוא (דואר, דוא"ל, SMS), אלא אם המתנדב אישר זאת מפורשות.
המארגן מתחייב, כי בתוך 48 שעות מרגע ששלחה מפעילת האתר את פרטיו של מתנדב שנרשם לפעילות של המארגן, ייצור המארגן קשר טלפוני עם המתנדב האמור. עוד מתחייב המארגן, כי יודיע למפעילת האתר בהקדם האפשרי על כל שינוי ו/או ביטול בכל פעילות מטעמו שהתפרסמה או עומדת להתפרסם באתר חברה טובה, וכן יודיע על כך גם למתנדבים אשר נרשמו קודם לכן באמצעות אתר חברה טובה לפעילות זו.
כמו כן, המארגן מודע לכך כי כל הפרטים שיימסרו על ידו או יוזנו על ידו או מטעמו עשויים להיות מוצגים באתר חברה טובה ולהיות חשופים לכל משתמשים האינטרנט ו/או להימסר לצדדים שלישיים, לרבות (אך לא רק) מתנדבים ומתנדבים פוטנציאליים. מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים ו/או בתכנים שיפורסמו על ידך או מטעמך.
המארגן מודע לכך, כי מתנדבים עשויים לפרסם חוות דעת או משובים באתר חברה טובה באשר לפעילות ההתנדבותית אליה נרשמו. תכנים אלה מועלים על ידי המשתמשים על פי התרשמותם וחוות דעתם הסובייקטיבית, ואינם באחריותה של מפעילת האתר. מפעילת האתר מעודדת אותך וממליצה לך להתייחס לכל המידע הקיים באתר בזהירות ובביקורתיות הראויה. מכל מקום, מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לך בעקבות תכנים אלה, ולא תהא לך כל טענה כלפי מפעילת האתר בקשר עם תכנים אלה או פרסומם.
המארגן נותן בזאת הסכמתו, כי מפעילת האתר רשאית לשלוח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני או ב-SMS  מידע בדבר פעילויות התנדבותיות. בכל עת יוכל המארגן לפנות למפעילת האתר על מנת לבטל את הסכמתו לכך ולחדול מקבלת מידע זה. 
  
פרק ז': תכנים מסחריים

אתר חברה טובה כולל, או עשוי לכלול, תכנים מסחריים, כגון פרסומות, מועדות וחסויות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.
מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר חברה טובה. מפעילת האתר אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים ונותני החסות. פרסום תכנים מסחריים באתר חברה טובה אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר חברה טובה יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. מפעילת האתר איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר חברה טובה או ירכשו באמצעותן. 

 

פרק ח': קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר חברה טובה, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של מפעילת האתר בלבד, או של צד שלישי, שהרשה למפעילת האתר להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בין למטרות רווח ובין שלא למטרות רווח, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילת האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי מפעילת האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.
אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה - סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
מפעילת האתר אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר חברה טובה. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר חברה טובה אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר חברה טובה ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.
במסירת תכנים לפרסום באתר חברה טובה, אתה מקנה למפעילת האתר רשיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להציג, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר חברה טובה, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב ובמדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים. לא תהיה זכאי לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום באתר חברה טובה.

 

פרק ט': אחריות מפעילת האתר
הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובכל פרק מתנאים אלה.
מפעילת האתר איננה אחראית למידע/תוכן/ נתונים ו/או דיוקם הכלולים בתוכן. מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל פגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן הנמצא באתר או בכל מכשיר קצה כלשהו בו מופיעים תכני האתר. התכנים אינם מהווים תחליף להתייעצות עם מומחה/עיצה/חוות דעת מקצועית. כמו כן, מפעילת האתר לא תהא אחראית על התכנים המועלים לרשת על ידי המשתמשים (לרבות אך לא רק, המתנדבים והמארגנים). למפעילת האתר אין יכולת לשלוט ולפקח בצורה מלאה על כל התכנים המופיעים באתר והיא איננה עומדת מאחורי הדברים. התכנים המועלים ו/או התגובות המתפרסמות בעמודי האתר השונים יהיו חשופים בכל רשת האינטרנט ולכן מפעילת האתר איננה יכולה להעריך אילו תגובות יתקבלו מפרסומן. לפיכך האחריות הנובעת מהעלאה ו/או שימוש בתכנים מסוג זה ו/או מכל סוג אחר מוטלת על המשתמש עצמו ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות, אך לא מתחייבת, למחוק תכנים על פי שיקולה הבלעדי.


התכנים באתר חברה טובה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אתר חברה טובה או כלפי מפעילת האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר חברה טובה.

השימוש באתר חברה טובה ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

מפעילת האתר אינה מתחייבת, כי לתכנים שתפרסם באתר חברה טובה תהיה היענות. מפעילת האתר אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. מפעילת האתר לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.
כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר חברה טובה זה הינה באחריותך המלאה בלבד.
מפעילת האתר אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, ולרבות תכנים מטעם ארגונים חברתיים ועמותות, המתפרסמים באתר חברה טובה, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעילת האתר לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
מפעילת האתר לא תהא אחראית בכל עניין הקשור בביטוח מתנדבים, הן כלפי המתנדבים והן כלפי המארגנים.
מפעילת האתר אינה מתחייבת ששירותי אתר חברה טובה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר או אצל מי מספקיה. מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיו"ב בכך שייגרמו לכך או לרכושך עקב כך.


פרק י': הפסקת שימוש ושיפוי
הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובכל פרק מתנאים אלה.
מפעילת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק פעילותך באתר חברה טובה, אם לא תעמוד בתנאי מתנאי שימוש אלה, לרבות בדרך של מחיקת וחסימה של שם המשתמש, אי מתן שירות, אי-פרסום טוקבקים וחסימת כתובת IP. היה ויפר משתמש תנאי מתנאי שימוש אלה, תהיה מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך המשפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
הנך מתחייב לשפות את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או עקב הפרה של זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו. בנוסף, תשפה את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר חברה טובה וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר חברה טובה.
מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה, ישירים או עקיפים, שנגרמו לך כתוצאה משימוש בשירותים ובמידע המוצעים באתר, או כתוצאה מביטול ו/או שינוי פרטי פעילות או אירוע על ידי המארגנים. לא תהא לך כל טענה כלפי מפעילת האתר בעניין זה.
 
פרק י"א: שינויים באתר והפסקת השירות
מפעילת האתר תוכל לסגור את אתר חברה טובה או לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית מפעילת האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. מפעילת האתר תפרסם באתר חברה טובה הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק מפעילת האתר את החומר הכלול באתר חברה טובה למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

 

פרק י"ב: שיפוט ומשפט
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. כל מחלוקת שתתגלע בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר חברה טובה ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, תתברר על ידי בית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בלבד.
 

 

דרונט בניית אתרים
מיסודה של עמותת נחשון
עבור לתוכן העמוד
התנדבות